Fossil record of the Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus reai Chandler

Eudromia intermedia (Rovereto)
Eudromia olsoni Tambussi & Tonni

Mininothura talenki Agnolín

Nothura paludosa Mercerat
Nothura parvula (Rovereto)

Querandiornis romani Rusconi

*********************

edited: 18.09.2023