Fossile Pengornithiformes (?)

Pengornithidae

Chiappeavis magnapremaxillo O’Connor et al. = Pengornis houi Zhou, Clarke, & Zhang? [1]

Eopengornis martini Wang et al.

Parapengornis eurycaudatus Hu et. al. = Pengornis houi Zhou, Clarke, & Zhang? [1]

Pengornis houi Zhou, Clarke, & Zhang

Yuanchuavis kompsosoura Wang et al. = Pengornis houi Zhou, Clarke, & Zhang? [2][3]

*********************

Quellen:

[1] Mickey Mortimer: Chiappeavis is just another Pengornis. The Theropod Database Blog, January 6, 2016
[2] Min Wang; Jingmai O’Connor; Thao Zhao; Yangon Pan; Xiaoting Zheng; Xioli Wang; Zhonghe Zhou: An Early Cretaceous enantiornithine bird with a pintail. Current Biology 31(21): 4845-4852. 2021
[3] Mickey Mortimer: Neimengornis the chimaera, “Yuanchuavis” is another Pengornis and more – October 2021 Database update. The Theropod Database Blog, November 8, 2021

*********************

bearbeitet: 07.03.2023

***

Hinweis: Diese Ordnung ist vermutlich nicht gültig.